LA DANSA

La Dansa o ball és un art basat en la expressió per mitjà dels moviments del cos, seguint un ritme definit per un tipus de música determinat.

El ball permet a la persona expressar els seus sentiments i emocions fent servir una combinació de gestos corporals preparats o improvisats. Hi ha persones que afirmen que en alguns casos, es pot considerar com a forma de comunicació, per la seva aplicació permanent del llenguatge no verbal.

Juntament amb el teatre i la música, la dansa és una de les tres arts escèniques o belles arts més simbòliques que existeixen des de l´antiguitat i que té una importantíssima necessitat de comunicar en missatge determinat a la audiència.


DANCE

Dance is an art or dance-based expression through body movements, following a rate defined by a certain type of music.

The dance allows the person to express their feelings and emotions using a combination of prepared or improvised body gestures. Some people claim that in some cases, can be considered as a form of communication for implementation of permanent non-verbal language.

Along with theater, music, dance is one of three performing arts or fine arts more symbolic since ancient times and there is a need to communicate important message given at the hearing.