MARTÍ ARTALEJO - PHOTOJOURNALIST


Nascut a Salt el 1968, Martí Artalejo és un fotògraf inquiet que utilitza la seva càmera per mirar el món de manera crítica i sempre amb la voluntat de millorar-lo. Treballa com a freelance en projectes fotogràfics individuals i col.lectius, i en mitjants de comunicació, com ara el Diari el Punt/Avui (1982), el diari La Vanguardia (des del 2008), o L´Agència Catalana de Notícies, ACN (entre els anys 2005 i 2009). La seva obra s´ha exhibit en nombroses exposicions a Catalunya i a diversos països europeus i ha comissariat mostres de fotografia al Centre Cultural la Mercé (EMA)  de Girona, a la Casa de Cultura les Bernardes de Salt "Les Bernardes Photo" i a la Diputació de Girona. Va participar en la IV Biennal d´Art de la Casa de Cultura de Girona. Des de fa anys es professor de fotografia creativa en diversos cursos i seminaris que li permeten transmetre el seu mestratge als seus alumnes. Ha ensenyat l´art de la fotografia en cursos a Catalunya, Espanya, Portugal, i en diversos països del Nord d'Africa i d'Europa. És professor de fotografia de viatges, de fotografia digital a l´INSPAI (Centre de la Imatge de la Diputació de Girona) , professor i direcció de l´Escola de Fotografia de la Casa de Cultura les Bernardes, de Salt. Professor de fotografia Creativa al Centre Cultural La Mercé-Escola d'Art de Girona (EMA) de l´Ajuntament de Girona. Des del 2008  a l´Escola d´Audiovisuals ERAM de la Universitat de Girona (UdG) i a la Facultat de Lletres de l' Universitat de Girona (UdG). És autor de fotografies en nombrosos llibres, entre els quals: Els Masos Fortificats de Salt (1991), La Cultura no té Fronteres (2004), Sacais Romi / Amb Ulls de Dona (2006) , VISIONS (2008), SALT, Pas a Pas (2013). Director d'activitats de Lleure Infantil i Juvenil /Generalitat de Catalunya (2014). Col.legi de Periodistes de Catalunya (col.legiat núm: 15.048). Corresponsal Gràfic del Diari "MARCA" GIRONA FC . Fotògraf de Gastronosfera - Estrella Damm. Fotògraf oficial de la Diputació de Girona des de 2014. Col.laborador de TV GIRONA - TEDETOT


Born in 1968 in Salt Martí Artalejo is a restless photographer uses his camera to look at the world critically and always with the aim of improving it. He works as a freelance photo projects of individual and collective, and in the mid media such as the Daily Point / Today (1982), La Vanguardia newspaper (since 2008), or Catalan News Agency, ACN (between 2005 and 2009). His work has been exhibited in numerous exhibitions in Catalonia and in several European countries and has curated photography exhibitions at the Cultural Center Mercé (EMA) Girona and the House of Culture "Les Bernardes" Salt "The Photo Bernardes." and la Diputació de Girona. He participated in the Fourth Biennial of Art Culture House in Girona. For years he teaches creative photography in various courses and seminars that allow you to convey your expertise to their students. He has taught the art of photography courses in Catalonia, Spain, Portugal, and several countries in North Africa and Europe. He teaches travel photography, digital photography al'INSPAI (Image Centre of the Council of Girona), professor of the School of Photography and direction of the House of Culture "Les Bernardes" Salt, a professor at the Center for creative photography La Mercé Escola Cultural the Art off Girona (EMA) of the City of Girona. Since 2008 he also teaches also d'Audiovisuals ERAM School of the University of Girona (Girona) and the Faculty of Arts of the University of Girona UdG. Author of photos in numerous books, including: The fortified farmhouses Salt (1991), The Culture has no boundaries (2004), Sacais Romi / With Eyes of Women (2006) VISIONS (2008), Salt, Step step (2013). Director of Youth Leisure activities /Government of Catalonia (2014). College of Journalists of Catalonia (collegiate No.: 15048). Graphic Correspondent of the "MARCA" Diary GIRONA FC First division football.Photographer of Gastronosfera - Estrella Damm. Official photographer of the Diputació de Girona since 2014. TV collaborator GIRONA - TEDETOT